Załącznik nr 1
do Uchwały nr 23/2024 Rady Nadzorczej H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
z dnia 11.06.2024 r.

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu ds. Technicznych H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Rada Nadzorcza H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Członka Zarządu ds. Technicznych („Postępowanie Kwalifikacyjne”), na następujących zasadach:

1. Zgłoszenie kandydata wraz z oświadczeniami i dokumentami wymaganymi niniejszym ogłoszeniem powinno zostać złożone do dnia 19 czerwca 2024 r. do godziny 10:00, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub poczty kurierskiej, w siedzibie H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. przy ul. 28 Czerwca 1956 r., 223-229 Poznań, od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 14:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w zamkniętych kopertach zawierających adnotację: „Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na funkcję Członka Zarządu ds. Technicznych H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.”.
2. O terminie przyjęcia zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółki. Zgłoszenia kandydatów przesłane po upływie terminu wskazanego w pkt 1 nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w wyznaczonym terminie zgłoszeń kandydatów, w tym w szczególności za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.
3. Postępowanie Kwalifikacyjne prowadzi Rada Nadzorcza Spółki.
4. Kandydat na funkcję Członka Zarządu ds. Technicznych Spółki („Kandydat”) musi spełniać łącznie następujące warunki:
4.1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
4.2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
4.3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4.4. spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
4.5. korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
4.6. nie być karanym,
4.7. wykazać brak toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych.
5. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
5.1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
5.2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
5.3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
5.4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5.5. aktywność społeczna lub zarobkowa Kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
6. Kandydat powinien wykazać się znajomością co najmniej jednego języka obcego na poziomie średniozaawansowanym bądź wyższym (preferowany jęz. angielski lub niemiecki).
7. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 4, Kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty i oświadczenia:
7.1 dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 4 ppkt 4.1;
7.2 dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia – w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty powołania, wyboru lub mianowania, umowy świadczenia usług lub inne, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z pkt 4 ppkt. 4.2;
7.3 dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty powołania, wyboru lub mianowania, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie z pkt 4 ppkt 4.3;
7.4 oświadczenie Kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 4 ppkt 4.4;
7.5 oświadczenie Kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 4 ppkt 4.5;
7.6 zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wystawione nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń w Postępowaniu Kwalifikacyjnym zgodnie z pkt 4 ppkt 4.6;
7.7 oświadczenie Kandydata o braku toczących się przeciw Kandydatowi postępowań karnych i karno-skarbowych zgodnie z pkt 4 ppkt 4.7.
8. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 5, Kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie Kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 5.
9. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7 i 8, Kandydat zobowiązany jest przesłać w zgłoszeniu:
9.1. list motywacyjny;
9.2. życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć Kandydata w pracy zawodowej;
9.3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ujawnionych w zgłoszeniu (w tym w wymaganych dokumentach lub oświadczeniach) danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
10. Kandydat zobowiązany jest wskazać w zgłoszeniu adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktów w trakcie trwania Postępowania Kwalifikacyjnego.
11. Do zgłoszenia Kandydat może załączyć inne dokumenty według uznania Kandydata stwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.
12. List motywacyjny, o którym mowa w pkt 9 ppkt 9.1, życiorys zawodowy, o którym mowa w pkt 9 ppkt 9.2 oraz oświadczenia Kandydata, o których mowa w pkt 7, 8 i 9 ppkt 9.3, muszą być przez Kandydata własnoręcznie podpisane i opatrzone datą. Dokumenty Kandydata, o których mowa w pkt 7 i pkt 11, muszą być przez Kandydata poświadczone za zgodność z oryginałem. Kandydat, który zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, zobowiązany jest okazać Radzie Nadzorczej do wglądu oryginały dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem.
13. Kandydat sporządza zgłoszenie w języku polskim. Do dokumentów w języku obcym Kandydat jest zobowiązany dołączyć wierzytelne tłumaczenie na język polski.
14. Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu, a Kandydaci nie wezmą udziału w Postępowaniu Kwalifikacyjnym.
15. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci, których zgłoszenia spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres e-mail wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu. Przewiduje się, iż rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami odbędą się w dniach 21, 24 i 27 czerwca 2024 r. w siedzibie Spółki (Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229). Zastrzega się prawo zmiany (w tym wydłużenia) terminu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany indywidualnego terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio Kandydatowi w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną.
16. Brak kontaktu z Kandydatem pod podanym przez niego numerem telefonu lub adresem e-mail mimo podejmowanych przez Radę Nadzorczą 3 prób nawiązania kontaktu, oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu – chyba że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające brak kontaktu z Kandydatem, np. wypadek losowy.
17. Kandydat zobowiązany jest okazać przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej dowód tożsamości celem identyfikacji Kandydata.
18. Do dnia 19 czerwca 2024 r. do godziny 10:00 Kandydaci mogą, po uprzednim złożeniu scanu oświadczenia o zachowaniu poufności (własnoręcznie podpisanego i opatrzonego datą), zapoznać się z informacjami o Spółce, kierując prośbę o ich udostępnienie (wraz ze scanem oświadczenia o zachowaniu poufności) na adres e-mail: sekretariat@fpspoznan.pl.
19. Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:
19.1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
19.2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
19.3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
19.4. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
19.5. wiedza w zakresie organizowania procesów wytwarzania.
20. Rada Nadzorcza ma prawo przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami w toku Postępowania Kwalifikacyjnego, za odrębnym powiadomieniem o terminie tych rozmów.
21. Sposobem komunikacji z Kandydatami, w tym celem przekazania informacji o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (lub zmianie tego terminu) lub o wynikach Postępowania Kwalifikacyjnego są powiadomienia telefonicznie na numer telefonu wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu.
22. Postępowanie Kwalifikacyjne może być w każdym czasie zakończone, bez wyłonienia Kandydata i bez podania przyczyn.
23. Spółka nie zwraca Kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w Postępowaniu Kwalifikacyjnym.

Informacja nt. RODO
1. Spółka H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069009, kapitał zakładowy w wysokości 56 332 536,00 zł w pełni wpłacony (dalej „FPS”) oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez kandydata w prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym na funkcję Członka Zarządu ds. Technicznych FPS. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem+48 61 307 8000, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@fpspoznan.pl oraz listownie przesyłając informacje na adres: 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r nr 223/229. FPS oświadcza, że wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w FPS: Krzysztof Dziemian, rodo@fpspoznan.pl.
2. Dane osobowe (w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO) będą przetwarzane przez FPS na podstawie:
2.1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – jedynie w celu i zakresie wynikającym ze zgody osoby, której dane dotyczą;
2.2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – z uwagi na konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów FPS, polegających przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, w którym kandydat bierze udział, w ramach czego Rada Nadzorcza powiadamia wspólników Spółki o wynikach postępowania kwalifikacyjnego, o powołaniu wyłonionego kandydata na funkcję Członka Zarządu ds. Technicznych FPS oraz przesyła kopię stosownej uchwały Rady Nadzorczej wraz z kopią protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.
3. Zgodnie z obowiązującym prawem FPS może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na zlecenie FPS na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. doradcom, audytorom, świadczącym usługi IT) oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów (np. sądy, organy ścigania) – na podstawie posiadającego podstawę prawną żądania. Dane osobowe mogą być przetwarzane także przez członków Rady Nadzorczej oraz przez osoby upoważnione wykonujące obsługę administracyjno – prawną Rady Nadzorczej, zobowiązane do zachowania pełnej poufności i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
5. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, a po tym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, głównie do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Dane osobowe będą przechowywane przez dłuższy okres, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1. RODO.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
6.1.dostępu do swoich danych osobowych,
6.2.sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
6.3.usunięcia danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub dane przetwarzane były niezgodnie z prawem,
6.4.ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, gdy są one Pani/Panu potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
6.5.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, gdy są one Pani/Panu potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
6.6.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, które przetwarzane są na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO,
6.7.przenoszenia danych osobowych,
6.8.wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na ważność czynności przetwarzania dokonanych przez Administratora danych wykonanych do czasu uzyskania przez Administratora danych wiedzy o cofnięciu zgody i z zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego wyklucza dalszy udział kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Żądanie od Administratora danych usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego wyklucza dalszy udział kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.
8. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej jednak stanowi warunek konieczny, umożliwiający wzięcie udziału przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.
9. W oparciu o dane osobowe FPS nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO

PDF – Ogłoszenie

Certyfikaty: